ЦЕНИ НА УСЛУГИ

Месечна карта

55 лв.

за месец

Месечна карта
за мъже до 15 часа

Месечна карта

45 лв.

за месец

Месечна карта
за жени до 15 часа

Месечна карта

45 лв.

за месец

Месечна карта
за ученици до 15 часа

Месечна карта

65 лв.

за месец

Месечна карта
за мъже с целодневен достъп

Месечна карта

55 лв.

за месец

Месечна карта
за жени с целодневен достъп

Месечна карта

55 лв.

за месец

Месечна карта
за ученици с целодневен достъп

Еднократна Тренировка

6 лв.

за Еднократна Тренировка

Еднократна Тренировка
до 15 часа

Еднократна Тренировка

10 лв.

за Еднократна Тренировка

Еднократна Тренировка
след 15 часа

Групово занимание

12 лв.

за Еднократна Тренировка

Групово занимание една
тренировка

Групово занимание

45 лв.

за четири тренировки

Групово занимание
месечна карта, за четири тренировки

Групово занимание

80 лв.

за осем тренировки

Групово занимание
месечна карта, за осем тренировки

Групово занимание

115 лв.

за дванадесет тренировки

Групово занимание
месечна карта, за дванадесет тренировки

Шкафче

30 лв.

за месец

Цена на шкафче
за 30 дена